Slovenske ujme

Pozdrav vsem poslu?alkam in poslu?alce radia Mar? na frekvenci 95,9 Mhz, skozi spletni pretok radiomars.si pa naravnost v va?a u?esa skozi Vstajo v Eter, ki se zaradi razse?nosti frekvence in neskon?nosti prostora kar naprej ozira po dr?avici sredi Evrope, ki se zaradi svoje majhnosti in seveda komi?nosti svoje oblike in delovanja pojavlja v boju za evro-poslanske stol?ke v zanemarljivo majhnem ?tevilu. Vendar, vsak glas ?teje in ?e ima sre?o, lahko ta glas pride v deveto vas. Saj res,to ne bo ?lo, samo dober glas se?e v deveto vas. 

Kakorkoli, Slovenija ima teden dni star dolg: 2,5 milijonov evrov. Zadol?enost Slovenije sega do  73% BDP in je za kar 3x ve?ji od prora?unskih sredstev dr?ave. Koliko je dejansko zasebnega kapitala, ki se je enostavno preto?il v javni dolg? Pogled na to, pa ?e si ?e tako zelo neekonomsko razvit in se homo economicus ne znajde v konstelaciji homo politicusa ali vsaj homo sapiensa, ti postane kar hitro jasno, da se Slovenija ?e dolgo ne bo izvila iz kr?ev stagnacije in propadanja, ?e vsaj 5 let naj ne ra?unamo na zagon gospodarstva ali sve?ih PLA?ANIH delavnih mest, nobenega razvoja, ni?ta. Obetajo pa se davki pa novi davki pa ?e tanovi davki, kasnej pa ?e pridejo tanajnovej?i davki,...

Narava nam je lepo pokazala, kako samostojna republika Slovenija ostaja brez strategij za pre?ivetje, vse se vali samo na papirju, ko pa je treba kaj naredit pa ni strategije, ne znamo, nismo bili pripravljeni. Nekateri dr?avljani so ?e dandanes v kulisah pred-kambrijskega ?lovek, ki nima ne ?iste vode, trgovine ostajajo zaprte, ker ni elektrike, si mora plen kar sam ulovit? ?e bi ve?ina ali vsaj vsi dr?avljani republike Slovenije tako uspe?no plenili v teh zamrznjenih ?asih, kot so to storili in ?e zmeraj po?nejo tisti, ki mislijo, da lahko vladajo drugim, bi se Slovenija zna?la vsaj na naslovnicah najbolj branih turisti?nih revij kot destinacija, ki preve? spominja na Raj.

Narava pa je poskrbela ?e za tr?no ni?o, ki jo lahko Slovenija za?ne prodajat ?e v?eraj. V Slovenijo lahko za?ne dret turistov, ki bi si radi ogledali in spremljali skozi ?as, kako nastaja pragozd. Vsi napori, ki ga ka?ejo predvsem tisti, ki ne ska?ejo po tribunah v So?iju in se na dr?avne stro?ke prelivajo  z vodko in drugimi ruskimi dobrotami, so pokazali zakaj v Sloveniji sploh gre. Za solidarno pomo?. Za mo?, ki se poka?e, ko se stvari lotimo skupaj. V Sloveniji je veliko mo?i. In tista v parlamentu ne se?e niti do gle?njev tej Slovenski mo?i ljudstva.

Ljudstvo cele de?ele, zdru?imo se in pospravimo v parlamentu in glavnih institucijah vse tisto, ki ni vredno tega polo?aja!

Dejmo jih zamrznit!

Facebook Twitter Deli