Tistega socialisti?nega popoldneva: od analogije prek analogije do revolucionarnega bisera v ?koljki

Dne 26. 2. 2014, se je v mariborski Pekarni (dvorana Gustaf) odvila predstavitev Iniciative za demokrati?en socializem (IDS). Dogodek je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu nam je Luka Mesec, podiplomski ?tudent ekonomije in vodilni ?lan IDS, na kratko predstavil problematiko. To pomeni, da je analogiziral trenutno stanje Evropske unije (EU) in sicer s pomo?jo dveh metod: histori?ne kavzalnosti in pa seveda analogije same. Njegove dominirajo?e analogistike so se opirala na teze, da EU po?ne nekaj ?e videnega: od svojih za?etkov namre? sploh ni ?ista in temelji na protislovjih. EU se od svojih za?etkov postavlja kot branitelj pred kapitalom, njena ustanovitev pa temelji ravno na povezovanju v kapitalisti?ne namene! Skratka, je protislovna. Tukaj je tovari? navedel primer Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ), na katere, v bistvu kapitalisti?nih, temeljih je nastala kasnej?a EU.

V nadaljevanju se je govorec dotaknil neizogibnih neoliberalisti?nih politik Marjetice Thatcher, ki se je ?e v 70ih uspe?no spopadla s sindikati in mno?i?nimi protesti. Nesramno jih je strla! Na histori?ni ?asovnici smo se tako sprehodili tudi skozi leto 1987, v katerem je neusmiljeni kapitalisti?en stroj uspe?no ukinil tudi trgovske varovalke. Uganite! To je ?e poglobilo razlike med bogatimi severnimi ?lanicami in revnej?im jugom na periferiji, slednje pa je le ?e bolj odra?alo ?e zgodnja protislovja EU. Tudi denar, ki je bil namenjen za razvoj periferije, se je tako kanaliziral zgolj v infrastrukturne projekte in ne v industrijske projekte, kot bi bilo to sicer nujno zavoljo ve?je ekonomske u?inkovitosti periferije in posledi?no ve?je ekonomske enakosti.

Drage gledalke in spo?tovani gledalci, na tem se vam mestu moram iskreno opravi?iti in priznati: histori?no-materialisti?no nujnim in analogisti?no-dialekti?nim tezam na ?alost nisem mogel ve? slediti. Za mojo misel so bile preve? goste. ?e slab?e, moja Velika Potreba in Nuja hkrati je bila na zgoraj omenjeni analogisti?no-dialekti?ni to?ki veliko ve?ja od zgodovinsko-ekonomske nujnosti. Ho?em re?i, da sem Nujno odjadral na ravnokar obnovljeno strani??e. Vse pohvale ekipi iz Gustafa! Moram re?i, da so opravilo, pri katerem se zdi, da si najbolj ranljiv, spremenili v mnogo bolj udobno in varno po?etje. Hkrati vam priznam, da povsem strogo in resno gledam na toaleto kot na objekt (»analogisti?na objektivnost«), iz katerega je mo?no vle?i ?tevilne psihoanaliti?ne poteze in ?e bolj briljantne, histori?ne analogije. Po ?i?kovsko bi namre? toaleto, bolj konkretno samo WC ?koljko, lahko ozna?ili kot nacionalsocialisti?no, kajti v sebi v bistvu skriva velikansko mero ksenofobije in celo rasizma!

Naj vam pojasnim mojo briljantno strani??no ugotovitev, ki, vsaj meni se tako zdi, meji na umetni?ko mojstrovino. Zadeva gre takole: v celotnem aktu sranja imamo pred seboj pravzaprav popoln kontrast ?rnega, ki ga predstavlja/udejanja drek, in pa belega, ki je po analogiji WC ?koljka. Pazite sedaj na tole materialisti?no dialektiko in posko?ne obrate: padec ?rnega dreka iz anusa na belo podlago WC ?koljke analogisti?no spominja na trk razli?nih entitet, celo civilizacij (kot je npr. trk arijske in ?rnske rase). Voda, v katero drek pade in kjer je ujet, predstavlja, oz. bi po analogistiki lahko bila, arijsko dominacijo in njihova koncentracijska tabori??(a), v katerem drek (?rnec, ?id, rom, slovan, komunist, peder) ?aka na izplaknjevanje oz. ekterminacijo, ?e bolj natan?no na uplinjevanje.

Nadzor nad tem izvr?evanjem, po analogistiki in materialisti?no-dialekti?no,  dr?i sam subjekt. Sede? na WC ?koljki je On tisti, ki pritisne gumb za izplaknjevanje, ter obenem predstavlja Hitlerja samega. Ni naklju?je, da ti »podljudje« zatorej prihajajo ravno iz Hitlerjevega anusa, saj je bil, nenazadnje, sam polovi?ni ?id. V bistvu pa je to sovra?tvo plod njegovega patolo?ko-narcisoidnega »delovanja«, ki ga je mogo?e razlo?iti samo s pomo?jo Lacanove (v novej?ih ?asih v tem briljirata tudi Ihan in Mazzini) psihoanalize!

Toda, pozor! Ke? ?tosa je ravno v za?etnem aktu sranja, kjer Hitlerju sam pljusk zmo?i jaj?ka oz. mu jih po ?i?kovo in torej nedvomno svetovno-utemeljeno, odre?e (»cut the balls«). Kako to? Preprosto! Sama ta zmo?itev namre? predstavlja njegovo smrt, torej no? v hrbet, kapsulo cianida oz. samomor. Toda, pozor sedaj, zakaj tako in ne druga?e? Evo odgovora: ravno zaradi tega, ker pljusk dose?e tudi njegove »Tarzan?ke«, torej skupke podrekanega dla?evja (za tiste ki tega ?e ne veste). Ravno »Tarzan?ki« namre? delujejo kot nekak?ni ?pijoni/mediji, ki s svojimi tarzanskimi vzkliki novico prenesejo, raztrosijo po vsem svetu. Sklep oz. histori?no-materialisti?na sinteza se od tod ponuja kar na dlani. Ravno to je bil vzrok za propad Hitlerjevega nacionalsocializma (joj, kako sem bil vesel svojih analogistik!).  No, na tem mestu, oprostite mi, zaklju?ujem svojo histeri?no, ups, histori?no-dialekti?no tezo, s sklenjenim krogotokom, ter analogisti?no sintezo, ki se mi je torej, na osnovi prej omenjenega poslu?anja govorca, porodila na toaleti.

Kakor koli ?e, strani??no prerojen, torej tako telesno, kot mentalno, sem se vrnil v dvorano, sedaj med besede Roka Kogeja, diplomiranega politologa. Mo?akar nam je predstavil pet to?k IDS-a za socialisti?no ureditev, kar je isto kot z vizijo za prihodnost oz. uveljavitev socializma v Sloveniji. Predstavil jih bom zgolj v nekaj stavkih.

  1. V prvi to?ki se je osredoto?il na novo delavsko upravljanje podjetij, ki bi temeljilo na demokrati?nosti v obliki samoupravljanja, zadru?ni?tva in skupnega lastni?tva zaposlenih;
  2. prav tako bi bilo potrebno odpraviti trg in konkurenco, ter ju nadomestiti z alternativnimi na?ini koordinacije, saj trg in konkurenca, torej nesramno strojni mehanizmi, povzro?ajo nenehne krize kapitalizma, ki bi se jim mi radi izognili;
  3. govorec nam je podal tudi konkretne zamisli IDS-a o tem, kako bi bilo potrebno organizirati slabo banko v Sloveniji, saj sedanje niso prav?nje;
  4. vzrok brezposelnosti je tovari? Kogej opredelil kot pomanjkanje vlaganja v razvoj gospodarstva; re?itev te problematike pa IDS vidi ravno v vlaganju v razvoj in v zmanj?anju delovnega ?asa, kar bi prineslo polno zaposlitev! »Vendar pa«  je pristavil  »ne v dobesednem pomenu«;
  5. tako kot v ekonomiji, torej v bazi in osnovi, se IDS zavzema tudi za demokratizacijo v politi?nem prostoru. Obra?ajo se na zamisli oz. na dejansko delovanje ?e vzpostavljenih samoorganiziranih zborov ob?anov. To je tisto, kar »prihaja od spodaj navzgor«, upo?tevali pa bi tudi  orodje participativnega prora?una, ki odlo?anje prena?a nazaj v roke ob?anov.

Ponovno moram priznati, da so me na tej analogisti?nih to?ki moje briljantne analogije z WC-jem in nacionalsocializmom bile tako vznemirile, da govorcev sploh nisem uspel ve? dovolj zbrano poslu?ati, kaj ?ele zapisovati njihovih tako zadeto izre?enih stavkov. Zato se vam iskreno opravi?ujem, ?e sem izpustil kak?no pomembno zadevo, ter odstopil od metode objektivnosti.

Nenehno sem namre? razmi?ljal, da bi s pomo?jo ?i?kovih WC ?koljk lahko na?li tudi sama protislovja kapitalizma, v smislu, da je kapitalisti?ni ustroj pravzaprav usojen na propad! ?e ve?, da kapitalizem s svojim »delovanjem« nenehno izpodjeda samega sebe, kar je sugeriral ?e tovari? Mesec, in sicer v uvodni analolo?ki kapitalisti?ne EU. A nisem se pustil tak?nim nematerialisti?nim deviacijam.

Naj povem za zaklju?ek, da je bilo govora tudi o porastu fa?izma in nacionalsocializma v Evropi, ki ga lahko prekine samo zdru?enje novih, pravih levi?arskih strank v novo koalicijo. Kot boj proti slednji problematiki in drugim anomalijam v kapitalisti?nem sistemu  bo IDS nastopil ?e na naslednjih evropskih volitvah, in sicer zdru?en z drugimi slovenskimi levimi strankami. Svojo stranko bodo ustanovili 8. marca. Upamo lahko samo, da bodo v imenu obdr?ali besedo iniciativa. Torej, da se ne bodo preimenovali v »Stranko za demokrati?ni socializem«, saj bi to v slovenskem strankarskem prostoru utegnilo narediti precej?no zmedo na desnici. Sicer pa ste jim to vpra?anje lahko zastavili na ustanovitvenem kongresu, 1. 3. 2014, v skromnem, kot se za socialiste spodobi, Grand Hotelu Union, kjer jih je kot ?astni gost obiskal, od samega ?i?ka po?egnani, Alekis Cipra?.

 ?ivela dru?bena revolucija – dol s kapitalizmom!    

Facebook Twitter Deli