Odprti termin

Radio Študent, 23. 5. 2015 18:00, Odprti termin

Vsaka ve?ja sprememba v medicini se, glede na to da prizadene ljudi, slej ko prej odra?a v dru?bi. Pojav novih, prej ljudem nepoznanih bolezni, je zagotovo ena izmed prelomnic, ki na dru?beni ravni krojijo tok dogajanja. "?ar znanosti je v tem, da nenehno prihaja lahko do novih rezultatov in z nekimi novimi metodolo?kimi pristopi lahko nekaj, kar je ?e do v?eraj veljalo kot vrhunska znanost, danes pa? ovr?emo," pove Zvonka Zupani? Slavec.

Maša Stošič, 14. 4. 2015 15:54, Odprti termin

Zjutraj so v Mestni hi?i Rotov? predstavniki Mestne ob?ine Maribor z novinarji ob skodelici kave razpravljali o prora?unu za leto 2015. Predstavili so ga ?upan dr. Andrej Fi?travec, pod?upanja Jelka ?ernivec in v. d. direktorja mestne uprave mag. Bojan Babi?. Ob?ina je od branja prvega prora?una za leto 2015 na?la dodatnih 1,9 milijona prihodkov. V drugem branju tako letni ob?inski prora?un zna?a 97,8 milijona evrov.

Maša Stošič, 1. 4. 2015 16:00, Odprti termin

V?eraj, 30. marca, je v hotelu Habakuk potekala Razvojna konferenca mesta Maribor. Konferenco so organizirali Mestna ob?ina Maribor (MoM), ?tajerska gospodarska zbornica, Mariborska razvojna agencija (MRA), Obmo?na obrtno-podjetni?ka zbornica Maribor ter Zavod za turizem Maribor - Pohorje. K sodelovanju na konferenci so organizatorji vabili gospodarstvenike, podjetnike, kulturnike in druge sooblikovalce gospodarskega razvoja Maribora. Udele?enci so bili pozvani, da posredujejo najve? dva predloga oz.

Maša Stošič, 24. 3. 2015 16:20, Odprti termin

19. in 20. marca je v Mariboru potekala mednarodna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD). Konferenca, ki jo je organizirala UTD sekcija Zofijinih ljubimcev, se je odvijala v Vetrinjskem dvoru in Infopeki, govorci in udele?enci pa so sku?ali premisliti vpliv UTDja na zmanj?anje nara??ajo?e rev??ine in dru?benih neenakosti.

Maša Stošič, 18. 3. 2015 17:16, Odprti termin

Jutri, 19. marca ob 13. uri se za?enja dvodnevna konferenca o univerzalnem temeljnem dohodku z naslovom UTD kot odgovor na dru?bene neenakosti. Konferenco organizira UTD sekcija dru?tva Zofijini ljubimci v sodelovanju z evropskim zdru?enjem UBIE. Koordinator organizatorjev Branko Gerli? je o konferenci povedal naslednje:

Izjava se nahaja v posnetku.

Oskar Štrajn, 6. 3. 2015 08:34, Odprti termin

Poro?ali smo ?e o prostestih v Amsterdamu, ki se ?e vedno odvijajo z apropriacijo Maagdenhuisa. V stavbo so vdrli minulo sredo po aretaciji dvain?tiridesetih protestnikov iz Bungehuisa. Maagdenhuis je zanekrat ?e vedno pod nadzorom protestnikov.

Oskar Štrajn, 3. 3. 2015 00:04, Odprti termin

Kot smo ?e pred slabim tednom dni poro?ali, se v Amsterdamu dogajajo ve?ji ?tudentski protesti. Prvi so bili organizirani novembra lani pod imenom Humanities Rally, ko je vodstvo Univerze v Amsterdamu napovedalo ve?je spremembe na Fakulteti za Humanistiko. Ta je podvr?ena najve?jim rezom zaradi najmanj?ega dobi?ka znotraj Univerze.

Oskar Štrajn, 21. 2. 2015 22:57, Odprti termin

Ne samo v Sloveniji in ne samo v vzhodni Evropi, ampak tudi tam kjer naj bi se tudi za ?asa krize cedila mleko in med, napovedujejo ostre reze, ki pa kakopak padejo najprej na ?tudente. Univerza v Amsterdamu je zaradi rezov na podro?ju ?olstva napovedala ureditev univerze.

Maša Stošič, 5. 2. 2015 14:53, Odprti termin

V?eraj, 4.2. je bila v Udarniku tiskovna konferenca Zdru?enja Frank. Kredit v ?vicarskih frankih je marsikoga zelo udaril po ?epu, ?e posebej po 15. januarju letos, ko je ?vicarska narodna banka sprostila zgornjo mejo, s katero je od 2011 onemogo?ala rast ?vicarskega franka vi?je kot 1.2 nasproti evrski valuti. V Sloveniji je ljudi, ki imajo najet kredit v ?vicarskih frankih, okoli 10.000, in prav ti so utrpeli najhuj?e posledice sprostitve ?vicarskega franka.

Aljoša Peternel, 9. 1. 2015 10:15, Odprti termin

Protest kot izraz tistega, ?esar ne moremo izraziti na nikakr?en druga?en na?in, ker nas ne sli?ijo, ker ne razumejo, ker nih?e ne uvidi na?e stiske, ker je nemogo?e izraziti vse tisto nezadovoljstvo, ki nas je na ulice pognalo skoraj davnega leta 2012.